4. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo musia ostať ľudské práva nedoknuteľné?

Autor: doc. JUDr. Vlasta Kunová, CsC., Právnicka fakulta Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

"Pekné predpoludnie milí študenti a milí žiaci. Vítam vás na mojej prednáške, ktorá sa bude týkať ľudských práv. Moje meno je Vlasta Kunová a za normálnych okolnosti prednášam priamo študentom vysokej školy sú to väčšinou právnici ktorí sa pripravujú na svoju kariéru. Keď ma oslovil riaditeľ tohto podujatia pán Kukura, rozmýšľali sme obaja akú tému by sme pre vás vybrali. Pre mňa sú momentálne najzaujímavejšie ľudské práva."

Pozrite si správne odpovede z 4. skúšobného testu

1. Z čoho vyplývajú ľudské práva?
Správna odpoveď: Vyplývajú z podstaty človeka
2. Čo znamená "ius naturale"?
Správna odpoveď: Prirodzené právo
3. Na čo sa vzťahuje "ius naturale"?
Správna odpoveď: Na všetky živé tvory
4. Koho sa týkajú ľudské práva?
Správna odpoveď: Týkajú sa všetkých ľudí bez rozdielu
5. Aká je charakteristika ľudských práv?
Správna odpoveď: Sú neodňateľné, nescudziteľné, nepremlčateľné a nezrušiteľné
6. Čo znamená nescudziteľnosť ľudských práv?
Správna odpoveď: To že ich nie je možné previesť na niekoho iného
7. Ktorý bol prvý spomínaný dokument v oblasti ľudských práv?
Správna odpoveď: Magna Charta Libertatum
8. Kedy bola prijatá Deklarácia práv človeka a občana?
Správna odpoveď: 1789
9. Kedy a kde bol podpísaný Dohovor o právach dieťaťa?
Správna odpoveď: 20.11.1989 v New York

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?

doc. JUDr. Vlasta Kunová, CsC.


 

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 4

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: