4. prednáška

 

Téma prednášky: Prečo sa štát musí postarať o sociálne slabších?

Autor: Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD., prorektor pre právne záležitosti Vysokej školy zdravot.a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave

S radosťou som prijal pozvanie riaditeľa Divadla Aréna a autora myšlienky Detskej Univerzity Komenského pána Juraja Kukuru vystúpiť pred Vami s témou o sociálnych otázkach a o úlohe štátu v sociálnej oblasti. Sociálne vzťahy sú vzťahy medzi ľuďmi navzájom, vzťahy ľudí a ich rôznych inštitúcií, a to až po svetovú globálnu úroveň. Pojmy „sociálny systém“, „sociálny štát“ majú tisíce definícií a významov. V každodennom živote každého z nás, ktorí sa zúčastňujeme na tomto letnom vzdelávacom podujatí, viac alebo menej vnímame, že si musíme zabezpečiť základné životné podmienky, ktorými sú základné potraviny, nevyhnutné ošatenie, strecha nad hlavou, ale aj iné podmienky na prežitie, na dôstojný život, vrátane osôb, ktoré závisia od iných osôb, ako sú napríklad potomkovia, ktorí závisia od svojich rodičov...

Videozáznam z prednášky

Stiahnite si prednášku v PDF formáte
Prednáška číslo 4: Prečo sa štát musí postarať o sociálne slabších?

Pozrite si správne odpovede z 4. skúšobného testu

1. Kto sú ľudia v produktívnom veku?
Správna odpoveď: Ľudia, ktorí môžu pracovať, ale aj sa zúčastňovať na podnikaní, na verejnom životeva krát
2. Ktoré dokumenty sú historicky najdôležitejšie z hľadiska ľudských práv a slobôd?
Správna odpoveď: Magna charta libertatum a Deklarácia práv človeka a občana
3. Ktorý deň je Medzinárodný deň ľudských práv?
Správna odpoveď: 10. December 
4. Aký dokument bol v tento deň v roku 1948 podpísaný?
Správna odpoveď: Všeobecná deklarácia ľudských práv
5. Ktoré organizácie tvoria medzinárodné sociálne právo na svetovej úrovni?
Správna odpoveď: Organizácia Spojených národov a Medzinárodná organizácia práce
6. Ktoré organizácie tvoria medzinárodné sociálne právo na európskej úrovni?
Správna odpoveď: Európska únia a Rada Európy
7. Ktoré inštitúcie tvoria systém sociálnej ochrany občanov SR?
Správna odpoveď: Súdny dvor Európskej únie v Luxemurgu a Európsky súd pre ľudské práva v Štrasburgu
8. Ktorý dokument z roku 1989 obsahuje, okrem iných, veľké katalógy sociálnych práv dieťaťa?
Správna odpoveď: Dohovor o právach dieťaťa Organizácie Spojených národov
9. Ako je financovaná štátna sociálna podpora?
Správna odpoveď: Zo štátneho rozpočtu

Galéria

 

Ďalšie užitočné informácie

 

Chceš vedieť o prednášajúcom viac?
CV Prof. JUDr. Vojtech Tkáč, PhD.

Čo sa deje v detskej univerzite? 
prečítaj si noviny:


Noviny číslo 4

Pridaj sa na sieti!
čakajú ťa novinky aj spolužiaci: